Thông báo

Chúng tôi xin trân trọng được giới thiệu website chính thức của bộ sách Chân trời sáng tạo, đặt tại địa chỉ


www.chantroisangtao.vn

Với website này, Quý Thầy / Cô có thể nhanh chóng tìm thấy được các tài liệu tập huấn, các thông tin giới thiệu chi tiết về bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo, qua đó hỗ trợ cho công tác nghiên cứu, đánh giá và lựa chọn sách giáo khoa phục vụ năm học 2020-21.

Góc hỗ trợ - www.xuatbangiadinh.vn/hotro


 
 
 
 
 


KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 1
(Biên soạn theo bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo)

 

Trong các hoạt động của giáo viên, xây dựng kế hoạch dạy học cho từng bài học cụ thể có vai trò và ý nghĩa rất quan trọng đối với chất lượng và hiệu quả dạy học nói chung. Để giúp giáo viên chuẩn bị tốt việc xây dựng kế hoạch dạy học các môn học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học khi sử dụng sách giáo khoa Chân trời sáng tạo cho năm học 2020 – 2021 (năm học đầu tiên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn bộ sách Kế hoạch dạy học lớp 1.