Cổ đông
 
 
Email In

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Gia Định trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 và hết nhiệm kì II (2014 - 2019)

Thời gian: 08h00' ngày 29 tháng 03 năm 2019
Địa điểm: Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh (hội trường lầu 4), số 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM.

Nội dung Đại hội Cổ đông:

  1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, Kế hoạch SXKD năm 2019
  2. Báo cáo Tổng kết nhiệm kì 2014 - 2019, Phương hướng hoạt động nhiệm kì 2019 - 2014 của Hội đồng quản trị
  3. Báo cáo Tổng kết nhiệm kì 2014 - 2019, Phương hướng hoạt động nhiệm kì 2019 - 2014 của Ban kiểm soát
  4. Trình và thông qua Đại hội về việc điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ Công ty.
  5. Trình và thông qua Đại hội về nội dung Thoả thuận khung hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
  6. Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kì 3 (2019 - 2024)
  7. Biểu quyết thông qua các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội
  8. Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019.
Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông đăng ký dự họp hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội (mẫu đính kèm) và gửi về Phòng Tổ chức - Hành chính của Công ty (số 231 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM hoặc fax theo số (028).38.323.040) trước ngày 25/03/2019.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội. Hân hạnh được đón tiếp.