Thông báo

Chúng tôi xin trân trọng được giới thiệu website chính thức của bộ sách Chân trời sáng tạo, đặt tại địa chỉ


www.chantroisangtao.vn

Với website này, Quý Thầy / Cô có thể nhanh chóng tìm thấy được các tài liệu tập huấn, các thông tin giới thiệu chi tiết về bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo, qua đó hỗ trợ cho công tác nghiên cứu, đánh giá và lựa chọn sách giáo khoa phục vụ năm học 2020-21.

Góc hỗ trợ - www.xuatbangiadinh.vn/hotro


 
 
 
 
 


BỘ SÁCH GIÁO KHOA CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
(SGK lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018)

 

Thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29/NQ-TW của Đảng và Nghị quyết 88/2014/ QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông; căn cứ vào Chương trình giáo dục phổ thông được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 26/12/2018, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo tại TP. Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng lộ trình áp dụng SGK mới đã được Quốc hội phê duyệt tại Nghị quyết 51/2017/QH14.